Cards > OOO: Kougami Kousei

Kougami Kousei Master Deck Name: Kougami Kousei (ooo-kougamikousei)
Card Count: 20
Card Worth: 1
Masterable? Yes
Masters: None

Kougami Kousei Filler Kougami Kousei Pending


Kougami Kousei 10
Kougami Kousei 11 Kougami Kousei 12 Kougami Kousei 13 Kougami Kousei 14 Kougami Kousei 15
Kougami Kousei 16 Kougami Kousei 17 Kougami Kousei 18 Kougami Kousei 19 Kougami Kousei 20